Zásady ochrany osobních údajů e-shopu tipro.cz

Aktualizace k 24.4.2018

OSVČ Aleš Macura se zavazuje, že bude chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto Zásady (společně s našimi Obchodními podmínkami a jakýmikoli dalšími dokumenty, na které zde odkazujeme) stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

1.Obecná ustanovení

 Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které OSVČ Aleš Macura jakožto správce údajů e-shopu (dále jen „Aleš Macura“ nebo „správce údajů“ nebo „tipro.cz“) nashromáždí a které bude zpracovávat o uživatelích (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).

Od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

2. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

OSVČ Aleš Macura,

se sídlem Dvorská 962, 563 01 Lanškroun, IČ: 06508138,

Zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Lanškoun,

telefonní kontakt: 00420 723 065 556,

e-mail: info@tipro.cz

Webové stránky:

https:www.tipro.cz

(dále jen „tipro.cz“).

3. Aktualizace a dostupnost zásad ochrany osobních údajů

Aleš Macura je oprávněn tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní částí těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

4. Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami (např. registrace na webových stránkách nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. spotřebitelské soutěže).

Aleš Macura je oprávněn spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.

5. Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy nebo cookies (tj. aniž by zákazníci ve skutečnosti poskytli jakékoli informace).

Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout. Pokud soubory cookies nebo další technologie sledování neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.

6. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů, doba trvání a osoby oprávněné získat přístup k osobním údajům

V některých případech může tipro.cz informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které tipro.cz takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s § 4 písm. a) ZOOÚ a bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.

Informace o jakékoli neidentifikované nebo identifikovatelné osobě mohou být použity a zveřejněny pro jakýkoli účel. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude tipro.cz uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště).

Pokud uživatel poskytne e-shopu tipro.cz příslušné osobní údaje, činí tak v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů, doba trvání a osoby oprávněné získat přístup k osobním údajům:

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba zpracování
Naši zákazníci Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky Právním základem je plnění smlouvy.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo kreditní karty, číslo bankovního účtu), historii objednávek, IP adresu, cookies a registrační údaje k účtu, prostřednictvím kterého se přihlašujete, a údaje z reklamačního formuláře (identifikace produktu, vady produktu).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a záruční doby.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které za trvání našeho smluvního vztahu mohly vzniknout.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek, IP adresu, cookies a registrační údaje k účtu, prostřednictvím kterého se přihlašujete, a údaje z reklamačního formuláře (identifikace produktu, vady produktu) jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení.
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní Právním základem je plnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy jako zákon zákona o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace na daňových dokladech).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až podobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zákazníkovi poskytnuté plnění.
Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek našeho zboží nebo služeb Právním základem je náš oprávněný zájem poskytovat a nabízet Vám obdobné zboží ne, které odpovídají Vašim potřebám, na základě našeho společného obchodního vztahu.

Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Návštěvníci internetových stránek Statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zboží Právním základem je nás oprávněný zájem ve smyslu a) zlepšování našich služeb a zaměření se, co Vás opravdu zajímá; b) nabízet Vám obdobné služby nebo zboží, které odpovídají Vašim potřebám, na základě přístupu na naše internetové stránky.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 6 měsíců.
Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek Právním základem je plnění smlouvy nebo váš souhlas

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.
Odběratelé novinek Pravidelné zasílání obchodních sdělení e-mailem Právním základem je souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek.

Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.

Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů.

Ohledně práva na přenositelnost údajů má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.

V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen.

Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.

Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.

8. Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti se svými osobními údaji právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů.

Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů e-shopu tipro.cz.